Facilitats de La Mútua davant les conseqüències econòmiques del Coronavirus

2020-04-02

VETLLEM PER LA PREVISIÓ SOCIAL DELS MUTUALISTES I ELS PROTEGIM DE LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES D'IMPREVISTOS PERSONALS I PROFESSIONALS.

En aquests moments de crisi sanitària, La Mútua dels Enginyers, a més de les cobertures que ofereixen les prestacions subscrites per les persones mutualistes, ofereix un ventall de facilitats per fer front a les greus conseqüències econòmiques derivades del Coronavirus (Covid-19).

  • Acords d'ajornament del pagament de les quotes de les prestacions

Poden adherir-se les persones mutualistes que hagin sofert una reducció significativa en els seus ingressos arran dels efectes del Coronavirus. En especial les persones mutualistes adscrites a l'alternativitat al RETA. Ajornament en el pagament de les prestacions de La Mútua corresponents al 2n trimestre de l'any 2020. Pagament ajornat al 4rt trimestre 2020 (prorrogables al 1r trimestre 2021).

  • Suspensió de garanties

La finalitat d'aquesta suspensió és la de possibilitar a la persona mutualista que deixi de pagar les quotes durant el temps màxim de 12 mesos, quedant en suspens les cobertures que tingui contractades (a les quals no hi tindrà dret si es causen durant el període de suspensió) i els seus drets associatius mentre duri la situació de:

- Atur.

- Interrupció de l'activitat professional per compte propi causada pels efectes de l'estat d'alerta pel Coronavirus (Covid-19).

- Reducció de la facturació de l'enginyer/a autònom/a en un 75% o més respecte a la facturació mitja dels darrers 6 mesos causada pels efectes de l'estat d'alerta pel Coronavirus (Covid-19).

Les persones mutualistes alternatives al RETA no poden acollir-se a la suspensió de garanties.

  • Sol·licitud de prestació social especial en cas de gran necessitat

Per a les persones mutualistes en situació de gran necessitat, els estatuts de La Mútua dels Enginyers contemplen la possibilitat d'atorgar prestacions socials.

Possibilitat de sol·licitar recursos econòmics destinats a atendre situacions de necessitat justificada que pateixin les persones mutualistes o assegurades derivades dels efectes del Coronavirus (Covid-19).

  • Ajuts pels mutualistes adscrits a l'alternativitat al RETA

La Mútua dels Enginyers ha fet arribar un qüestionari a totes les persones mutualistes adscrites a l'alternativitat al RETA amb la finalitat de conèixer quin ha estat l'impacte econòmic en cada mutualista arran de la crisi derivada de la Covid-19. En funció del grau d'afectació de cada mutualista, La Mútua ofereix la possibilitat d'optar a una ajuda econòmica condicionada al compliment de determinats requisits. El qüestionari estarà obert per ser contestat fins el dia 14 de juny de 2020.


La Mútua dels Enginyers escolta al seus mutualistes

La Mútua dels Enginyers ha fet arribar un qüestionari a tots els/les mutualistes adscrits a l'alternativitat al RETA amb la finalitat de conèixer quin ha estat l'impacte econòmic en cada mutualista arran del decret de l'estat d'alarma provocat pel Coronavirus.


La Mútua dels Enginyers defensa els interessos dels mutualistes

La Mútua dels Enginyers està en contacte permanent amb la Federació i la Confederació de Mutualitats per tal de tractar amb la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball que les mesures de protecció per a les persones autònomes, aprovades recentment en el Reial Decret-llei 7/2020 i el Reial Decret-llei 8/2020, es facin extensives per a totes les persones autònomes alternatives al RETA.

Mantindrem informats als/les mutualistes sobre el resultat de les gestions i les decisions adoptades tant per les administracions com per La Mútua dels Enginyers.